Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949)- art. 127ust.19 pkt 1
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

§ 1.

 1. W ZPE-T w Bobrowie organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD) mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. W ZPE-T w Bobrowie powołany jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, - oligofrenopedagog,

- tyflopedagog,

-surdopedagog,

- psycholog,

- logopeda,

- rehabilitant/fizjoterapeuta,

- inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego środowiska rodzinnego.

 1. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2)nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego

wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu ;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Pracą zespołu koordynuje dyrektor placówki lub powołany przez niego nauczyciel.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach zajęć wczesnego wspomagania poprzez:
  - prowadzenie dziennika zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  - opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego
  - prowadzenie arkusza obserwacji
  - opracowanie oceny postępów dziecka,
  - ustalenie harmonogramu współpracy z rodziną,

- ustalenie harmonogramu zajęć

-sporządzanie zaleceń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu

 

§ 2.

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 2. Miesięczny wymiar godzin ustala dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin może być wyższy niż określa rozporządzenie.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Grupa może liczyć maksymalnie troje dzieci.
 6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 7. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka

§ 3

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
  - udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  - udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  -identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

 

 

Dyrektor ZPE-T w Bobrowie

Krystian Ignacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Ignacak 14-10-2015 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Ignacak 08-09-2023 10:41